top of page
Shutterstock_153402734-2.jpg

Building Your Digital Dreams

LOGO EN WEBDESIGN OP MAAT AAN BETAALBARE PRIJS

PRIVACY

Wij waarderen dat u ons uw vertrouwen schenkt en hechten dan ook zeer veel belang aan de bescherming van uw privacy.

Wij waken er voortdurend over dat wij aan alle voorschriften over gegevensbescherming voldoen.

Persoonsgegevens verwerken betekent: verzamelen, bewaren, gebruiken, wijzigen, meedelen of wissen van gegevens.

Welke gegevens verwerken wij?

De eigenaars van deze website verwerken de gegevens die u achterlaat op het contactformulier.

  • persoonsinformatie (uw naam)

  • contactgegevens (zoals uw adres, telefoonnummer en e-mailadres)

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw gegevens worden alleen verwerkt met het oogmerk om de vragen die u stelt via het contactformulier, te beantwoorden.

Uitwisselen van uw gegevens met derde partijen

De eigenaars van deze website verzamelen geen gegevens van derde partijen, en bezorgen geen gegevens aan andere partijen. 

Gebruik van uw gegevens voor marketing-doeleinden

Uw gegevens worden niet gebruikt voor marketing-doeleinden.

Uw rechten ten aanzien van uw gegevens

Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, kunt u deze gegevens opvragen via mail, vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart.
U kunt gewoon vragen om onjuiste of onvolledige informatie te laten verbeteren of aan te vullen.
U kunt ook vragen om uw gegevens te verwijderen, behalve wanneer de geldende wetten en regels ons verplichten of toelaten om uw gegevens te bewaren.
U mag volgens de wettelijke voorwaarden vragen om de verwerking van uw gegevens te beperken.
Als u toestemming hebt gegeven om uw gegevens te verwerken, kunt u die toestemming op elk moment intrekken. Dat heeft geen invloed op de gegevensverwerking die tot op dat ogenblik plaatsvond op basis van uw eerdere toestemming.
U hebt ook het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.
Wanneer de gegevensverwerking geautomatiseerd verloopt en gebaseerd is op uw toestemming of op een overeenkomst, mag u uw gegevens bij de eigenaars van deze website opvragen op een draagbaar formaat.

Bewaartermijn

​Wij bewaren uw gegevens slechts voor zolang dat nodig is, teneinde aan onze wettelijke en administratieve verplichtingen te voldoen.

Wijzigingen aan deze informatie over gegevensverwerking

Ons privacybeleid wordt steeds actueel gehouden, de versie op onze website is steeds de meest recente versie.

Geheimhouding

Wij behandelen uw gegevens (zoals details over opdrachten die wij voor u uitvoeren, of uw IP-adres) als vertrouwelijk, waken over de veiligheid ervan en nemen alle noodzakelijke maatregelen over gegevensbescherming.

Risico’s van het internet

Wanneer u gegevens verzendt via het internet, doet u dat op uw eigen risico. Wij beschermen de gegevens die via onze websites worden verzonden tijdens hun verzending met passende versleutelingsmechanismen. 
We nemen ook technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om op onze websites het risico te verminderen. Wij hebben echter geen controle over het toestel dat u gebruikt. U moet dus zelf informatie inwinnen over de vereiste veiligheidsvoorzorgen en passende maatregelen treffen.

Blokkering van de toegang

Wanneer wij veiligheidsrisico’s vaststellen, hebben wij het recht om de toegang tot onze websites te onderbreken of in ernstige gevallen te blokkeren tot de veiligheidsrisico’s verdwenen zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verliezen of gevolgschade die worden veroorzaakt door de onderbreking of blokkering van de toegang.

Contactgegevens 

Voor meer informatie, vragen, suggesties en klachten kunt u terecht bij onze Data Protection Officer.

Cookies - Legal - Terms - Privacy - Conditions                      Copyright Breugelmans BV 2023   

  • Facebook
bottom of page