top of page
Shutterstock_153402734-2.jpg

Building Your Digital Dreams

LOGO EN WEBDESIGN OP MAAT AAN BETAALBARE PRIJS

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, overeenkomsten en alle andere handelingen tussen Breugelmans bv en haar opdrachtgever en dit zowel voor particuliere als zakelijke klanten.
BREUGELMANSBV.BE en WEBDESIGNWIZARD.BE en zijn afdelingen van Breugelmans bv met maatschappelijke zetel te Sluizenstraat 147 - 8450 Bredene – België – BTW BE 0538.922.496 – info@breugelmans.be (hierna Breugelmans bv genoemd).

 

1. TOEPASSELIJKHEID 

1.1 Door de ondertekening van een overeenkomst of offerte van Breugelmans bv verklaart de opdrachtgever dat hij/zij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij/zij met deze voorwaarden akkoord gaat, met uitdrukkelijke uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever.

1.2 Afwijkingen op de algemene voorwaarden is alleen mogelijk wanneer dit expliciet in een schriftelijke overeenkomst tussen de opdrachtgever en Breugelmans bv is opgenomen.

2. OFFERTES

2.1 Offertes en prijsopgaves door Breugelmans bv blijven 14 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door Breugelmans bv. Facturering geschiedt op basis van de offerte  en/of overeenkomst en eventueel extra bestelde of uitgevoerde meerwerken.

2.2 Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door onvoorziene verandering in de werkzaamheden.

2.3 Alle offertes en prijsopgaven door Breugelmans bv zijn geheel vrijblijvend.

2.4 Een samengestelde prijspgave verplicht Breugelmans bv niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs, tenzij expliciet overeengekomen door de opdrachtgever en Breugelmans bv.

2.5 De opdrachtgever erkent onderling e-mailverkeer als wettelijk, geldig bewijsmiddel in toepassing van artikel 2283 van het Burgerlijk Wetboek.

2.7 De offerte/overeenkomst wordt uitgevoerd vanaf ontvangst van het voorschot, namelijk 50% van het totaalbedrag vermeld in de ondertekende offerte/overeenkomst, tenzij anders overeengekomen door de opdrachtgever en Breugelmans bv. Indien er geen of een ander afgesproken voorschot is overeengekomen, zal dit duidelijk vermeld zijn in de offerte.

3. HERROEPINGSRECHT EN ANNULATIE

3.1 Indien de opdrachtgever een consument is, heeft hij het recht om de overeenkomst te herroepen binnen de 14 dagen na het afsluiten van de overeenkomst. Dit betekent wanneer de overeenkomst via de website wordt afgesloten dat de herroepingstermijn begint te lopen de dag volgend op het afsluiten van de overeenkomst. De herroeping dient schriftelijk te gebeuren per e-mail aan info@breugelmans.be  De consument erkent dat hij voorafgaandelijk aan het sluiten van de overeenkomst kennis heeft gekregen van zijn herroepingsrecht. Indien Breugelmans bv op vraag van de klant diensten heeft geleverd dan zullen deze vergoed dienen te worden.

3.2 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert, factureert Breugelmans bv altijd het reeds geleverde werk en alle andere reeds aangeschafte diensten en producten (zoals domeinnaam, hosting …) bij annulering.

3.3 Als de opdrachtgever 50% van het voorschot heeft betaald en Breugelmans bv al meer werk heeft verricht dan de betaalde 50%, kan het bedrag gevorderd worden als vergoeding voor het reeds uitgevoerde werk.

3.4 De beëindiging zal resulteren in het direct stopzetten van alle werkzaamheden door Breugelmans bv en het direct opeisbaar worden van alle facturen. 

 

4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

4.1 Breugelmans bv zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Breugelmans bv aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig worden overgemaakt aan Breugelmans bv.

4.3 Indien deze benodigde gegevens niet tijdig aan Breugelmans bv zijn verstrekt, heeft Breugelmans bv het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4 Breugelmans bv is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, te wijten aan door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Breugelmans bv kenbaar behoorde te zijn.

4.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Breugelmans bv de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.6 Indien door het niet tijdig bezorgen van nodige gegevens door de opdrachtgever, Breugelmans bv niet kan overgegaan naar een volgende fase, vervalt de overeenkomst met de opdrachtgever. De extra kosten voortvloeiend uit deze vertraging zullen volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening gebracht worden.

4.7 Breugelmans bv is niet verplicht goederen en/of diensten te gebruiken die de opdrachtgever aanleverd.

5. BETALINGSVOORWAARDEN

5.1 Onze prijzen worden opgegeven in Euro en zijn steeds exclusief BTW. Elke verhoging van het BTW-tarief of van een andere belasting van welke aard ook tussen de offerte/overeenkomst en/of de uitvoering ervan zal ten laste van de opdrachtgever vallen.

5.2 Tenzij anders overeengekomen, zijn de facturen van Breugelmans bv betaalbaar binnen de 8 dagen. Betwistingen dienen binnen de zeven werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan Breugelmans bv kenbaar gemaakt te worden. Een betwisting kan in geen geval een uitstel of schorsing van betaling verantwoorden.

5.3 Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van Breugelmans bv. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene verkoopsvoorwaarden.

5.4 Indien de opdrachtgever niet overgaat tot betaling binnen 8 dagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe door Breugelmans bv, is de klant aan Breugelmans bv een nalatigheids-intrest verschuldigd aan een intrestvoet 12% per jaar. Er wordt ook een forfaitaire schadevergoeding in rekening gebracht van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 50 EUR. De verschuldigde intrest wordt berekend vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling. Bovendien behoudt Breugelmans bv zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de opdrachtgever de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de opdrachtgever maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. De opdrachtgever mag in dat geval de door Breugelmans bv gemaakte creaties niet gebruiken.

5.5 Webprojecten die on hold zijn gezet door de opdrachtgever geven geen aanleiding tot schorsing van betaling. Voor projecten die langer dan 4 weken gepauzeerd worden, wordt er een restart fee aangerekend à rato van de tijd die nodig is om het project terug op te starten. 

5.6 Breugelmans bv is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot de diensten (vb website) geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien de opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen voortspruitende uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet nakomt (zoals een niet-betaling van de factuur) zonder dat de opdrachtgever aanspraak kan maken op terugbetaling van vooruitbetaalde vergoedingen of een schadevergoeding. Breugelmans bv zal in elk geval de opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen. Verder is Breugelmans bv gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en van rechtswege met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, de opdrachtgever een gerechtelijk akkoord heeft gevraagd of aanvaard, of meer algemeen de opdrachtgever in staking van betaling verkeert.

6. PRIJZEN

6.1 Algemeen

6.1.1 Breugelmans bv verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van Breugelmans bv zijn middelenverbintenissen. Breugelmans bv is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de opdrachtgever.

6.1.2 Breugelmans bv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. Breugelmans bv zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Breugelmans bv of een aangestelde.

6.1.3 Wat de diensten afkomstig van toeleveranciers betreft, aanvaardt Breugelmans bv geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de toeleveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

6.1.4 Breugelmans bv kan niet aansprakelijk gehouden worden voor het gebruik van teksten, foto’s, photoshop en/of illustrator-bestanden of lettertypes geleverd en/of goedgekeurd door de klant.

6.1.5 Indien de opdrachtgever zelf wijzigingen aanbrengt aan voorgeprogrammeerde pagina’s , programmeer-code, server-instellingen, email-instellingen en hierdoor de werking gedeeltelijk en/of volledig veranderd, is Breugelmans bv niet verantwoordelijk. Aanpassingen en herstelling van de website in zijn oorspronkelijke houdanigheid zal steeds kosten met zich meebrengen. Deze prestaties zullen in regie worden aangerekend met de gebruikelijke tarieven, namelijk 60 euro per uur, waarbij elk begonnen uur zal worden aangerekend.

6.1.6 Bij stopzetting van de overeenkomst betreffende de domeinregistratie, hosting en onderhoud kan de website op vraag van de opdrachtgever overgedragen worden. De opdrachtgever staat zelf in voor de eventuele transfer naar een ander hostingprovider, domein … en bijgevolg ook voor eventuele aanpassingen en kosten die hiermee gepaard gaan. Breugelmans bv kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden indien de website of delen van de website niet of onvoldoende functioneren bij een andere hostingprovider.

6.2 DOMEINNAAM

6.2.1 De domeinnamen worden door Breugelmans bv aan de opdrachtgever verstrekt per jaar, mits betaling door de opdrachtgever van de verschuldigde vergoeding. 

6.2.2 Indien de opdrachtgever een domeinnaam bestelt via Breugelmans bv, dan komen de rechten verbonden aan deze domeinnaam uitsluitend toe aan de opdrachtgever. Breugelmans bv staat als agent in voor het beheer van de domeinnaam voor zover de opdrachtgever hiertoe de verschuldigde jaarlijkse vergoeding betaalt aan Breugelmans bv.

6.2.3 Deze beheerovereenkomst is van onbepaalde duur en kan per aangetekende brief worden opgezegd uiterlijk 2 maanden  voor verlengingsdatum van de domeinnaamregistratie.

6.2.4 Opzegging van domeinnamen moeten tenminste 2 maanden voor verlengingsdatum worden opgezegd, indien dit niet gebeurd. Bij laattijdige opzeg zal de opdrachtgever de vergoeding voor het volgende kalenderjaar verschuldigd zijn.

6.3 HOSTING

6.3.1 Voor de hosting werkt Breugelmans bv samen met een gespecialiseerde hostingpartner. Hosting van de website gebeurt uitsluitend via de hosting partner van Breugelmans bv.

6.3.2 De hostingdiensten worden door Breugelmans bv aan de opdrachtgever verstrekt per jaar, mits betaling door de opdrachtgever van de verschuldigde vergoeding. 

6.3.3 Deze beheerovereenkomst is van onbepaalde duur en kan per aangetekende brief worden opgezegd uiterlijk twee maanden voor verlengingsdatum van het hostingpakket.

6.3.4 Opzegging van hosting moeten tenminste twee maanden voor verlengingsdatum worden opgezegd. Bij laattijdige opzeg zal de opdrachtgever de vergoeding voor het volgende kalenderjaar verschuldigd zijn.

6.3.5 Een laattijdige betaling van één of meerdere hostingfacturen levert vanaf de achtste dag na ingebrekestelling grond op voor het desactiveren van de website en het verwijderen of overschrijven van de data, waarbij het factuurbedrag onverminderd verschuldigd zal zijn.

6.3.6 Breugelmans bv is nooit verplicht te communiceren met derde partijen, noch zullen derde partijen ooit de toegang krijgen tot enige services waar Breugelmans bv alle rechten op heeft voorbehouden.

6.3.7 Voor zover de opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt op de server van Breugelmans bv, heeft Breugelmans bv de hoedanigheid van verwerker. De opdrachtgever heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens. De opdrachtgever verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wet, integraal na te leven.

6.4 ONDERHOUDSCONTRACTEN.

6.4.1 De onderhoudscontracten worden door Breugelmans bv aan de opdrachtgever verstrekt per jaar, mits betaling door de opdrachtgever van de verschuldigde vergoeding. De actuele prijslijst kan worden opgevraagd op de website van Breugelmans bv.

6.4.2 Onderhoudscontracten worden voor onbepaalde duur aangegaan, behoudens andersluitende expliciete overeenkomst.

6.4.3 Onderhoudscontracten houden niet in de installatie van nieuwe modules of producten , teksten of afbeeldingen plaatsen. Enkel de core, themes en plugins worden geupdate.

6.4.4 Onderhoudscontracten van onbepaalde duur zijn te allen tijde opzegbaar mits een opzegtermijn van ten minste 2 maanden.

6.5 LOGO ONTWERP

6.5.1 Breugelmans bv heeft zeker de expertise in huis om een woord- of beeldmerk of een complex woord-beeldmerk te ontwikkelen voor u.

6.5.2 We willen er u wel op wijzen dat Breugelmans bv niet kan instaan voor een onderzoek naar de beschikbaarheid van een teken. We raden u aan contact op te nemen met een gespecialiseerd merkenbureau om na te gaan of bepaalde tekens niet eerder door derden werden gebruikt of geregistreerd als merk.

6.5.3 Breugelmans bv kan niet verantwoordelijk gesteld worden, indien bepaalde tekens eerder door derden werden gebruikt en/of geregistreerd als merk.

6.5.4 Het eventueel aankopen van fonts, stockfoto’s en ander grafisch materiaal gebeurt in overleg met de klant en wordt doorgerekend aan de klant. Dit kan gaan over een jaarlijkse of een éénmalige kost. Breugelmans bv is na oplevering van het project niet meer verplicht om fonts, stockfoto’s en ander grafisch materiaal opnieuw aan te leveren ten opzichte van de opdrachtgever.

6.5.5 Na het voldoen van de volledige betaling, wordt het eigendomsrecht overgedragen aan de opdrachtgever.

6.6 AANSPRAKELIJKHEID SOFTWARE

.6.6.1. Algemeen, geldt inzake software het volgende: de feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of –storing, blikseminslag,…) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware,…), zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan optreden. De opdrachtgever verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens te installeren.

7. BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST.

7.1 Indien de opdrachtgever zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft Breugelmans bv het recht om ofwel de overeenkomst te schorsen totdat de opdrachtgever zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van een of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.

7.2 Bij beëindiging van de overeenkomst zal de opdrachtgever alle door Breugelmans bv verleende diensten betalen, alsook de kosten die Breugelmans bv moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat Breugelmans bv nog had kunnen factureren aan de opdrachtgever indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven door Breugelmans bv. Bovendien behoudt Breugelmans bv het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.

Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

 

8. COPYRIGHT WEBSITES

8.1 Al het door Breugelmans bv vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Breugelmans bv niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is.

8.2 Het eigendom van door Breugelmans bv verstrekte ideeën, concepten of ontwerpen blijft volledig bij Breugelmans bv, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Breugelmans bv hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Breugelmans bv gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

8.3 Breugelmans bv behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

9. REFERENTIE.

9..1 De opdrachtgever gaat ermee akkoord dat het door Breugelmans bv voor de opdrachtgever uitgevoerde werk wordt opgenomen in het referentieportfolio van Breugelmans bv.

9.2 Breugelmans bv mag het ontwerp gebruiken voor eigen promotie of publiciteit, rekening houdende met de belangen van de opdrachtgever.

9.3 Breugelmans bv mag zijn naam op discrete wijze in de website opnemen. Dit gebeurd onderaan de website in de footer, tenzij anders overeengekomen.

9.4 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, is het niet toegestaan om de verwijzing naar Breugelmans bv of een andere verwijzing in die richting onderaan de websites of andere door Breugelmans bv gecreëerde online pagina’s te verwijderen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Breugelmans bv gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

10. AANSPRAKELIJKHEID.

10.1 Voor zover Breugelmans bv bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking en diensten van derden, waarop Breugelmans bv weinig of geen invloed kan uitoefenen, kan  Breugelmans bv op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Breugelmans bv of het verbreken ervan ongeacht of deze schade onstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Breugelmans bv.

10.2 De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden onderschept kan worden. Breugelmans bv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. De opdrachtgever zal zich hiertegen zelf afdoende verzekeren, met afstand van verhaal jegens Breugelmans bv en vrijwaring van deze laatste in hoofdsom, interesten en kosten.

10.3 Breugelmans bv is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van de door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever  is aangebracht.

10.4 Breugelmans bv is evenmin verantwoordelijk voor de links die op een website worden aangebracht. De opdrachtgever zal er zelf voor instaan dat hij de nodige toestemmingen en het recht heeft om links te plaatsen naar externe websites.

10.5 De inhoud van de gegevensverspreiding en –publicatie blijft in alle gevallen de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Breugelmans bv wordt niet geacht deze te beperken of erop toe te zien, noch kan Breugelmans bv aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de eigen publicatie. Alle nodige auteursrechten, vergoedingen, onkosten of boetes zijn ten laste van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal Breugelmans bv vrijwaren voor elke vordering in hoofdsom, interesten en kosten aangaande zaken waarvoor hij zelf moet instaan.

 

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

11.1 De algemene voorwaarden en elke overeenkomst waarop de algemene voorwaarden van toepassing is, wordt beheerst door het Belgisch recht. Het Nederlands zal de enige proceduretaal zijn. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de maatschappelijke zetel van BREUGELMANS BV is gelegen, zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van elk geschil met betrekking tot de geldigheid, de toepassing, de interpretatie en de uitvoering van de algemene voorwaarden en met betrekking tot de totstandkoming, de geldigheid, de interpretatie en de uitvoering van elke overeenkomst waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn. 

12.  Privacy/GDPR
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven aan derden. U kan uw gegevens die BREUGELMANS BV bewaart op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen. Elke aanvraag, wijziging of schrapping kunt u doorgeven via info@breugelmans.be De meest actuele versie van de Privacy Policy kan u steeds terugvinden op onze website.
 
13. Nietigheid.
Indien een van de clausules van de algemene voorwaarden nietig zou worden verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de andere clausules niet aantasten en zullen BREUGELMANS BV en de klant zich inspannen om onmiddellijk en te goeder trouw een geldige clausule met hetzelfde economisch effect te onderhandelen.
 

Laatste wijziging: 31/10/2023 

Cookies - Legal - Terms - Privacy - Conditions                      Copyright Breugelmans BV 2023   

  • Facebook
bottom of page